محمدرضا اشکبوسی

کسب مقام سوم کشوری رویداد اختراعات دانش آموزی همتا توسط دانش آموز هسته مدرسه خلاق صدرا یراقی دانش آموز 12…