فب لب

fablab logo

مدرسه خلاق

مدرسه-خلاق-ایران-نوآوری-پژوهشی-ichub-محمدرضااشکبوسی

تیم ویزوکام

تیم سرامیک و سفال (برند کاشکی ها)

Untitled-1

تیم مس و پرداز

Untitled-1

تیم نگارگری

Untitled-1

تیم طرحی بسته بندی

Untitled-1

سامانه مدیریت رویداد

Untitled-1

تلویزیون گردشگری

Untitled-1