خدمات پشتیبانی، تامین مالی و جذب سرمایه

خدمات مالی توسعه صنایع خلاق

خدمات مالی صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق در راستای ایجاد صندوقهای پژوهش و فناوری که به منظور ارائه انواع…

تسهیل در صدور ضمانت نامه

تسهیل در صدور ضمانت نامه   در راستای تسهیل فضای کسب و کار شرکت های خلاق و به موجب توافق…

جذب سرمایه طرح های خلاق

پذیرش طرح های خلاق و نوآور شرکت های خلاق در با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی و…