منتور ها و مربیان

مصطفی حصاری

سوابق تحصیلی: کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری (روانسجی) دانشگاه علامه طباطبایی تهران 92 الی 94 کارشناس مدیریت بازرگانی دانشگاه…

محمد امین یوسف زاده
محمد امین یوسف زاده محمد امین یوسف زاده متولد آبان ماه 1369 در شهر اصفهان. از سوابق تحصیلی ایشان میتوان...
حسن رضوان
نام و نام خانوادگي عضو گروه زمينه هاي منتورينگ راه هاي تماس حسن رضوان هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان از...