مصطفی حصاری
متخصص ارزیابی و مهندسی مجدد فرآیندها

دکتر حسن رضوان
متخصص طراحی روند و طراحی صنعتی

دکتر بیژن سحرناز
دکترای بازرگانی

دکتر کمیل طیبی
دکترای علوم اقتصادی