خدمات تسهیل فضای کسب و کار

با توجه به تفاوت الگوهای کسب و کارهای خلاق و نوپا نسبت به بازارهای سنتی و تثبیت شده، نیاز به تدوین طرحنامه های کسب و کار برای استارتآپ ها و کسب و کارهای نوپا بر اساس جزئیات رفتاری هر هسته استارتآپی مهم و حیاتی است. خانه خلاق و نوآوری آفتاب می تواند برای تیم های نوپا، هسته های استارتآپی و شرکت های خلاق خدمات ذیل را ارائه نماید:

  • مطالعات بازارهدف
  • تعریف پرسونا و گروه های استفاده گر
  • تحلیل رفتار مشتری
  • تقسیم بازار و ارائه روش های کسب بازار
  • تدوین FS ، BP و الگوی تاسیس و رشد شرکت
  • خدمات مالی و حسابداری
  • خدمات فروش و صادرات