حضور در نمایشگاه ها

حمایت از حضور در نمایشگاههای تخصصی و تجاری منتخب داخلی
به منظور توسعه و ترویج کسب و کارهای خلاق و با بررسی های بعمل آمده بر روی خوشه ­های صنایع خلاق، دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق به منظور حمایت از حضور شرکت های خلاق در نمایشگاهها و رویدادهای تخصصی و تجاری مرتبط با هر خوشه از صنایع خلاق، حضور شرکت های خلاق در نمایشگاهها و رویدادهای منتخب حمایت به عمل خواهد آورد.

ماده 1 : میزان حمایت

شرکت­های خلاق به منظور پرداخت هزینه اجاره غرفه / کانتر در نمایشگاه­های داخلی منتخب و در یک سال مالی می توانند تا سقف حداکثر 20 میلیون ریال از تسهیلات دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق استفاده نمایند.

فهرست نمایشگاه منتخب در سال 1398 به شرح ذیل اعلام می گردد.

نمایشـگاه بـین الـمللی الکترونیــک، کامپیوتــر و تــجارت الکتــرونیک (الکامپ و الکام استارز)
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
نمایشگاه بین المللی اینوتکس
نمایشگاه رسانه های دیجیتال
نمایشگاه ملی صنایع دستی
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته
نمایشگاه صنایع دانش بنیان، خلاق و فناور کشور
نمایشگاه بازی و اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی

ماده 2: گردش کار

1-2- سهم حمایتی دبیرخانه صرفاَ به نمایشگاه های منتخب و مورد تأیید دبیرخانه اختصاص پیدا کرده و دبیرخانه نسبت به پرداخت سهم حمایتی خود نسبت به سایر نمایشگاه­هایی که در فهرست نمایشگاه مورد تأیید مندرج در تبصره 1 ماده 1 وجود ندارند، هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت.

تبصره 3: چنانچه شرکت های خلاق در نمایشگاههای منتخب مندرج در ماده 1 تبصره 2 از تخفیفات حضور برخوردار گردند، پرداخت سهم حمایتی و میزان آن منوط به منوط به تصمیم گیری دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق خواهد بود.

تبصره 4: پرداخت تسهیلات حمایتی در سایر نمایشگاهها منوط به تصمیم گیری دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق خواهد بود.

2-2- حمایت ها پس از ارائه مدارک مستند به دبیرخانه از سوی شرکت های خلاق (حداکثر یک ماه بعد از پایان رویداد) ، به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

تبصره 5 : مدارک مستند حضور در نمایشگاه عبارتند از :

دریافت گواهی حضور از کمیته اجرایی (مجری) نمایشگاه
ارائه فاکتور معتبر از مجری نمایشگاه به منظور اجاره غرفه در نمایشگاه
گزارش حضور در نمایشگاه
3-2- درصورت ایجاد پاویون توسط دبیرخانه در هر یک از نمایشگاههای مورد تأیید، هزینه های حمایتی از سوی دبیرخانه هزینه خواهد شد و مبلغ مستقیماً به متقاضی پرداخت نمی گردد و در این زمینه به شرکت های خلاق متقاضی تخفیفاتی تعلق خواهد گرفت.

نظر بگذارید