اجرای طرح های پژوهشی

خانه خلاق و نوآوری آفتاب می تواند در حوزه های ذیل با همکاری دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور، خدمات تحقیق و پژوهشی ارائه نماید:

  • صنایع دستی و هنرهای سنتی
  • طراحی صنعتی و ساخت محصولات
  • مبلمان شهری و خدمات محیطی
  • گردشگری و خدمات سفر